Valg til generalforsamlingen

Melding om deltagelse må sendes senest mandag 27. mars kl. 15.00 på e-postadresse post@sparebankstiftelsenhalden.no eller ved henvendelse til vårt kontor.

VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN HALDEN

Er du kunde i SpareBank1 Østfold Akershus og har bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg kommune kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Halden.

Opprettelsen av Sparebankstiftelsen Halden skal sikre at den
kapital som var oppsamlet i Halden Sparebank1, som ble avviklet som følge av banksammenslutningen i 2011, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebank-stiftelsen.

Sparebankstiftelsen Halden skal videreføre sparebank-tradisjonene og bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen Halden eier egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus, og er en av de største egenkapitalbeviseierne. Mesteparten av stiftelsens inntekter vil komme fra utbytte på våre egenkapitalbevis i SpareBank1 Østfold Akershus.

Stiftelsens organer består av generalforsamling og styre. Generalforsamlingen har 12 medlemmer og 2 varamedlemmer som blant annet velger styre.

Hvert år skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen. Medlemmene velges for 4 år og varamedlemmene for 1 år.

Stemmeberettiget er kunder i SpareBank1 Østfold Akershus med bostedsadresse i Halden eller Sarpsborg kommune som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt et innskudd i banken på minimum kr 500.- Ingen kan i valgmøte avgi mer enn 1 – en – stemme.

Valgene er forberedt av Sparebankstiftelsen Haldens valg-komite, og valgkomiteens innstilling er lagt ut i bankens lokaler i Halden og Sarpsborg.

Valgmøtet finner sted onsdag 29. mars kl. 16.30 i våre lokaler i Sparebank 1, Halden.

Melding om deltagelse må være oss i hende senest innen mandag 27. mars kl. 15.00 på følgende e-postadresse; post@sparebankstiftelsenhalden.no eller ved henvendelse til vårt kontor.

Halden, 15. mars 2017 Sparebankstiftelsen Halden
Else-Marie Andersen Guldahl – Leder generalforsamlingen