Retningslinjer for støtte

Sparebankstiftelsen Halden har vedtatt å tildele gaver etter følgende kriterier:

Målsetting

 • Bidra til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet
 • Videreføre og utvikle bankens gavetradisjoner
 • Profilere Sparebank1 Halden og sparebankstiftelsen Halden
 • Være proaktiv og kreativ i gavetildelinger

.

Gaveområder

 • Kulturformål
 • By og stedsutvkling
 • Idrett og friluftsliv
 • Ideelle foreninger og lag med bred aktivitet mot almenheten
 • Ikke gave til enkeltpersoner

.

Gavesøknader

 • Søknader sendes sparebankstiftelsen Halden
 • Stiftelsens styre kan selv vurdere aktuelle prosjekt
 • Gaver skal i hovedsak gis til prosjekter og ikke til drift
 • Det kreves en begrunnet søknad med budsjett, kostnadsoverslag og fremdriftsplan
 • Ved alle gaver over kr.250.000.- kreves revidert og godkjent regnskap
 • Søknader blir løpende behandlet gjennom året
 • Det er ønskelig at søknader sendes i god tid på eget elektronisk skjema som ligger på stiftelsens hjemmeside.

.

Jubileumsgaver

 • Jubileumsgaver kan gis til lag og foreninger som feirer jubileum  ( runde tall )
 • Gavene kan gis etter søknad

Dette er sparebankstiftelsen Halden sine hovedoppgaver. I tillegg til denne virksomheten er også to legater som tidligere lå i Halden Sparebank flyttet over til stiftelsen. Dette er Fredrikshald Sparebanks jubileumslegat og Halden Sparebanks ærespriser.

.

Fredrikshald Sparebanks jubileumslegat – årlige gaver til lag og foreninger (breddegaver)

Sparebankstiftelsen Halden vil hvert år dele ut gaver fra dette legatet til lag og foreninger i lokalsamfunnet som driver allmennyttig arbeid.
Disse gavene vil bli delt ut i nært samarbeid med Sparebank1 Halden.

 • Søknadsfrist annonseres og kunngjøres i Halden Arbeiderblad og på sparebankstiftelsens hjemmesider i januar hvert år
 • Søknaden sendes til Sparebankstiftelsen på eget skjema
 • Tidspunkt for tildeling av gave er normalt i mars / april

.

Halden Sparebanks ærespris

 • Det kan deles ut inntil tre ærespriser for positiv innsats i eller for Halden innenfor områdene; kultur, næring og humanitært arbeid
 • Tidspunkt for tildeling annonseres og kunngjøres normalt på høsten hvert år
 • Det er valgt en komite for å behandle forslag med følgende medlemmer; ordfører, redaktør i Halden Arbeiderblad, leder i stiftelsens generalforsamling, leder og nestleder i stiftelsens styre.
 • Forslag sendes til Sparebankstiftelsen Halden
 • Utdeling av ærespriser skjer normalt i januar i forbindelse med Haldengallaen.

Hver av prisene er på kr. 25.000,-

.